Ustawy

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej regulująca status instruktorów PZŻ i PZMWiNW.

Ustawa określa zasady działalności w sferze kultury fizycznej, a także zadania organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, klubów sportowych oraz innych podmiotów w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej.

Ustawa ta reguluje sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne na podstawie przepisów „Prawa wodnego”. Określa ona:
– organy administracji żeglugi śródlądowej i ich kompetencje
– warunki uprawiania żeglugi
– zasady prowadzenia rejestru administracyjnego i wykonywania pomiaru statków
– wymagania bezpieczeństwa żeglugi
– zasady wykonywania pilotażu
– postępowanie w razie wypadku żeglugowego
– przepisy karne