Komendy, polecenia, meldunki żeglarskie

W ostatnich kilkunastu latach jesteśmy świadkami dużych zmian w formach żeglowania, konstrukcji jachtów i ich wyposażenia, sposobów manewrowania oraz przepisów żeglarskich. Wykorzystywany przez dziesiątki lat system komend, poleceń, meldunków żeglarskich wymaga przez to pewnych uzupełnień i korekt. Niniejsze opracowanie zawiera, uzupełniony o nowe komendy, zbiór poleceń, komend i meldunków żeglarskich wraz z opisem sposobu wykonania czynności przez nich określonych.

Jerzy Durejko

Spis treści
1. Definicje
2. Komendy, polecenia, meldunki
2.1. Cumy, szpringi, odbijacze, bosak
2.2. Żagle
2.3. Silnik
2.4. Ster
2.5. Kotwica
2.6. Wiosła, pagaje
2.7. Obserwator
3. Przykładowe manewry
4. Ceremoniał żeglarski, etykieta flagowa