Komendy, polecenia, meldunki żeglarskie

W ostatnich kilkunastu latach jesteśmy świadkami dużych zmian w formach żeglowania, konstrukcjach jachtów i ich wyposażenia oraz przepisów żeglarskich. Wykorzystywany przez dziesiątki lat system komend, poleceń, meldunków żeglarskich wymaga przez to pewnych uzupełnień i korekt. Niniejsze opracowanie zawiera, uzupełniony o nowe komendy, zbiór poleceń, komend i meldunków żeglarskich wraz z opisem sposobu wykonania czynności przez nich określonych.