Dane SITŻ HALS

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS jest samodzielną jednostką prawną, działającą w oparciu o Statut w zakresie założeń programowych dotyczących rozwoju żeglarstwa w Polsce.

Stowarzyszenie działa na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia HALS jest Walne Zgromadzenie.

Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd, na czele z Prezesem Stowarzyszenia HALS.

Funkcję reprezentacyjną sprawuje Prezes Honorowy.

Kontrolę działań Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna.