Dane SITŻ HALS

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa jest samodzielną jednostką prawną, działającą w oparciu o Statut w zakresie założeń programowych dotyczących rozwoju żeglarstwa w Polsce. Stowarzyszenie działa na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Najwyższą władzą Stowarzyszenia HALS jest Walne Zgromadzenie. Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd, na czele z Prezesem Stowarzyszenia HALS. Funkcję reprezentacyjną sprawuje Prezes Honorowy. Kontrolę działań Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna.